Sveiki

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje žaislų parduotuvėje UAB „NERSAMA“ taisyklės:

1.Bendrosios nuostatos                                                                                                                  

1.1. Šios  prekių  pirkimo–pardavimo  interneto    parduotuvėje  UAB„  NERSAMA“  (toliau  –  Parduotuvė)  taisyklės  (toliau  -

Taisyklės) nustato Pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir interneto parduotuvės UAB“NERSAMA  (toliau – Pardavėjas) tarpusavio

teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes (toliau - Prekės).

1.2. Parduotuvės veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pristatymas į Kuršių Neriją derinamas su parduotuvės

administracija,tel.:860025671

1.3. Pirkti Parduotuvėje turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus

gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius.

2.Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas                                                            

2.1.  Pirkimo-pardavimo  sutartis  tarp  Pirkėjo  ir  Pardavėjo  yra  laikoma  sudaryta  nuo  to  momento,  kai  Pirkėjas

pasirinkęs  Prekes  ir  suformavęs  Prekių  krepšelį,  nurodęs  pristatymo  būdą  ir  pristatymo  adresą  bei  kitus  duomenis,

taip  pat  pasirinkęs  apmokėjimo  būdą  ir  susipažinęs  su  šiomis  Taisyklėmis  (t.y.  -  susipažinęs  su  Taisyklėmis

ir  pažymėjęs  varnelę  prie  teiginio  „Su  prekių  pirkimo-pardavimo  interneto  parduotuvėje  UAB“NERSAMA“   

taisyklėmis  „susipažinau  ir  sutinku“),  paspaudžia  mygtuką  „Patvirtinu  užsakymą“  ir  gauna  pranešimą  apie  užsakymo

patvirtinimą.                                                                                            

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

3.Pirkėjo teisės  

3.1. Pirkėjas  turi  teisę  pirkti  Prekes  Parduotuvėje,  vadovaujantis  šiomis  Taisyklėmis  bei  Lietuvos  Respublikos  teisės

aktais.

3.2. Pirkėjas gali pirkti Prekes Parduotuvėje bet kuriuo paros metu.

3.3.  Pirkėjas  turi  teisę  atsisakyti  Prekių  pirkimo-pardavimo  sutarties,  sudarytos  su  Pardavėju,  pranešdamas  apie  tai

raštu  (nurodydamas  norimas  grąžinti  Prekes  ir  Parduotuvėje  suformuoto  užsakymo  arba   sąskaitos-faktūros  numerį)

Pardavėjui  per  7  darbo  dienas  nuo Prekių  pristatymo  dienos,  vadovaujantis  2001 m.  rugpjūčio  17  d.  LR Ūkio ministro

įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių

patvirtinimo“.

3.4. Prekių pirkimo-pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti 3.3. punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu Pirkejo

gauta prekė buvo sugadinta transportavimo metu,gauta ne ta prekė ar prekė neatitinka detalaus aprašymo.

4.Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja atidžiai perskaityti visą prekės aprašymą, nes jame yra pateikta svarbi informacija apie prekės

būklę,jos trūkumus ar defektus.

4.2. Pirkėjas  įsipareigoja  registravimo  formoje,  ir  jeigu  reikia,  įvedinėdamas  pristatymo  adresą  bei  kitus  duomenis,

pateikti teisingus asmens duomenis ir esant pasikeitimams, juos nedelsdamas atnaujinti.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja  saugoti  savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis, jų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems

asmenims. Kilus įtarimui,  kad prisijungimo duomenis galėjo  sužinoti  kitas asmuo, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti

Pardavėją  skyriuje  „Kontaktai“  nurodytomis  susisiekimo  priemonėmis.  Jeigu  Parduotuvės  teikiamomis  paslaugomis

naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas laiko jį Pirkėju.

4.4. Pirkėjas  privalo  sumokėti  už Prekes  ir  jų  pristatymą,  priimti  arba  atsiimti  užsakytas Prekes  šių  Taisyklių  nustatyta

tvarka.

4.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5.Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią informaciją, nurodytą Pirkėjo registracijos ir Prekių pristatymo

adreso formose. Šiuo atveju Pirkėjo asmens duomenys ir kiti su Pirkėju susiję duomenys gali būti naudojami tik šios

Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.

5.2.  Pardavėjas  turi  teisę  be  atskiro  perspėjimo  apriboti  ar  sustabdyti  Pirkėjo  galimybę  naudotis  Parduotuve  arba

panaikinti  Pirkėjo  registraciją,  jei  Pirkėjas  kenkia  arba  bando  pakenkti  Parduotuvės  darbui  ar  stabiliam  veikimui  bei

pažeidžia,savo,įsipareigojimus.

5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui,

bet tai neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės įvykdyti jau sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis.

5.4. Jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą bankiniu pavedimu, nurodytą 7.3.1. punkte, nesumoka už Prekes

per 2 darbo dienas, Pardavėjas turi teisę anuliuoti jo užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėją.

5.5. Jeigu Pirkėjas pasirenka apmokėjimą grynaisiais pinigais, nurodytą 7.3.2. punkte, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju

Prekių užsakyme nurodytu telefonu. Jeigu Pardavėjui nepavyksta susisiekti telefonu su Pirkėju per 2 darbo dienas, jis turi

teisę anuliuoti jo užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėją.

5.6.  Pardavėjas  turi  teisę  vienašališkai,  be  atskiro  įspėjimo  keisti  Prekių  kainas,  keisti  Prekių  pristatymo  kainas,  keisti

Prekių sąrašą, skelbti arba nutraukti akcijas, keisti akcijų sąlygas. Visi tokio pobūdžio pakeitimai galioja nuo jų atlikimo

momento, tačiau negali būti taikomi jau sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.

5.7.  Pardavėjas  pasilieka  teisę  bet  kuriuo  metu  redaguoti,  keisti  ar  papildyti  Taisykles,  atsižvelgdamas  į  Lietuvos

Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5.8.  Visos prekės tiek naujos tiek naudotos prieš pristatant Pirkėjui yra išpakuojamos ir tikrinamos. Dėl šios priežasties

prekių išdėstymas pakuotėje gali skirtis nuo gamintojo išdėstymo. Prekėms garantija netaikoma.

5.9. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6.Pardavėjo pareigos

 6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis

Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti detalų prekės aprašymą, jame isdėstyti prekės savybes, defektus ir trūkumus.

6.2. Pirkėjui pageidaujant, kad Prekės būtų pristatytos, Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu

adresu Taisyklių 8 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas,  dėl  svarbių  aplinkybių  negalėdamas Pirkėjui  pateikti  ar  pristatyti  užsakytų Prekių,  įsipareigoja Pirkėjui

pasiūlyti  analogišką  prekę  arba  savo  savybėmis  panašią  prekę,  o Pirkėjui  atsisakius  priimti  prekės  analogą  arba  savo

savybėmis panašią prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas.

6.4. Pardavėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7.Prekių kainos, apmokėjimo būdai ir terminai

7.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodytos litais su PVM.

7.2. Prekių kainos ir nuolaidos galioja tol, kol yra rodomos Parduotuvėje.

7.3. Už Prekes Pirkėjas atsiskaito vienu iš šių būdu:

      7.3.1.Apmokėjimas banko pavedimu. Mokėjimo paskirtis: reikia nurodyti Parduotuvėje suformuoto užsakymo numerį.

7.3.2.Apmokėjimas grynaisiais pinigais galimas:

kontaktuose.       

5lt.                                       

7.4. Atsiskaitydamas  7.3.1.  punkte  nurodytu  apmokėjimo  būdu,  Pirkėjas  įsipareigoja  sumokėti  už  Prekes  ir  Prekių

pristatymą  per  2  darbo  dienas  nuo  gauto  pranešimo  apie  užsakymo  patvirtinimą,  t.y.  2.1.  punkte  nurodyto  pirkimopardavimo sutarties sudarymo momento. Jei per šį terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už Prekes ir Prekių pristatymą

ir/arba Pardavėjas  negauna  pinigų  į  savo  banko  atsiskaitomąją  sąskaitą, Pardavėjas  gali  laikyti,  kad Pirkėjas  atsisakė

pirkimo-pardavimo sutarties ir remiantis 5.4. punktu turi teisę anuliuoti užsakymą.

7.5. Pirkėjas  visada  gali  peržiūrėti  savo  padarytus  užsakymus  Parduotuvės  skiltyje  „Jūsų  paskyra“  skyrelyje  „Mano

užsakymai“,  paspaudęs  nuorodą  „Užsakymo  numeris“.  Pirkėjas  gali  matyti  savo  užsakymą,  kuriame  nurodomas

užsakymo  numeris,  pasirinktų  Prekių  kiekis  ir  kaina,  prekių  pristatymo  kaina  bei  galutinė  suma  „Viso:“,  kurią  reikia

sumokėti.

8. Prekių pristatymas

8.1. Internetinėje išparduotuvėje prekes  galite užsisakyti bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės dieną. Užsakinėdami

prekes galite pasirinkti patogiausią prekių pristatymo būdą:

       8.1.1. Prekes  pristatomos  Lietuvoje  teritorijoje  ,  išskyrus  Kuršių  Neriją.  Pristatymas  į  Kuršių  Neriją  derinamas  su

UAB“NERSAMA“  administracija tel. 860025671

     8.1.2. Pristatymas Kauno mieste yra nemokamas, jei užsakymo suma didesnė nei šimtas litų. Pristatymas įvygdomas

per 1-2 dienas.

      8.1.3. Pristatymo  kaina,  renkantis  pristatymo  būdą  "Lietuvos  pašto  skyrius"  t.y.pristatymas  iki  artimiausio  pašto

skyriaus pagal Pirkėjo nurodytą pristatymo adresą yra 7 lt. Prekių pristatymo terminas 2-5 darbo dienos.

    8.1.4. Pristatymo kaina, renkantis pristatymo būdą "Pristatymas kurjeriu"   t.y. pristatymas iki Pirkėjo nurodytą adreso,

yra 12 lt.  Prekių pristatymo terminas 1-2 darbo diena. Perkan už 200lt. Pristatymas nemokamas.Išskyrus Kuršiu Neriją.

     Pristatymo kurjeriu  taisyklės:

     Pasirinkdami pristatymo būdą kurjeriu norodykite adresą kuriuo galėsite priimti prekes darbo laiku nuo 8 iki 17 val.

     Kurjeris prekes pristato nuo 8 iki 17 val.darbo dienomis, todėl Pirkėjas privalo nurodyti tokį adresą, kuriuo galės priimti

siuntą būtent šiuo laiko intyervalu. Venipak robotas      dieną prieš pristatant siuntą išsiunčia pirkėjui SMS priminimą apie

pristatomą siuntą. Siuntos pristatymo dieną kurjeris veža siuntą nurodytu adresu, nurodytu laiko intervalu.

       Suderinti  konkrečios  pristatymo  valandos  su  kurjeriu  negalima.  Kurjeris  praneša  pirkėjui  apie atvykimą  skambučiu

arba SMS žinute likus 15-60min iki pristatymo,  tam kad paruoštų pirkėją siuntos priėmimui.

     Neradęs  pirkėjo  vietoje,  kurjeris  skambina  pirkėjo telefono  numeriu. Pirkėjui  neatsiliepus  ar atsiliepus  ir  patvirtinus,

kad jo nėra nurodytu adresu, kurjeris palieka informacinį lapelį. Jei kurjeris negalėjo įeiti į laiptinę (neturėjo laiptinės durų

kodo), lapelis nepaliekamas.

       Negalint Pirkejui siuntą priimti kurjerio atvykimo metu, ją  galima atsiimti patčiam iš Venipak siuntų terminalo

nemokamai arba siunta pakartotinai bus vežama, bet už pakartotiną pristatymą jis turės sumokėti grynais pinigais

pristatymo metu kurjeriui.

       8.1.5.  Užsakytas  prekes  galite  atsiimti  patys  Kaune,  Klaipėdoje    esančioje  žaislų  parduotuvėje  UAB  "NERSAMA",

adresai nurodyti kontaktuose. Prekių užsakymo metu Jums tereikia pažymėti, kad prekes atsiimsite patys.

     8.1.6. Prekės išsiunčiamos tą pačią arba sekančią darbo dieną, po apmokėjimo už prekes gavimo į mūsų sąskaitą.

Išeiginėmis ir švenčių dienomis prekių pristatymas vykdomas tik telefonu suderinus su parduotuvės administracija.

     8.1.7. Prekės Kauno  mieste pristatomos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.Prieš tai laiką suderinus su Pirkeju.

9. Prekių grąžinimas, keitimas ir garantija

9.1 Žaislų  parduotuvėje  UAB    "NERSAMA" visos  prekės  yra  Europoje    žinomų  gamintojų.  Šios  prekės  yra  saugios  ir

atitinka visus ES keliamus reikalavimus. Mūsų siūlomos prekės yra naujos.

                     7.3.2.1  Pirkėjui  atsiimant  prekes  Kaune,  Klaipėdoje  UAB“NERSAMA“  parduotuvėse,  adresai  nurodyti

                     7.3.2.2  atsiskaitant  kurjeriui,  pristatačius  prekes  Pirkejo  nurodytu  adresu.  Paslaugos  kaina

9.2. Reminatis taisyklėmis,  patvirtintomis  ūkio  ministro  2001  m.  birželio  mėn.  29  d.  įsakymu  Nr.  217  "Dėl  daiktų

grąžinimo  ir  keitimo  taisyklių  patvirtinimo",  pirkėjo reikalavimas  pakeisti  ar  grąžinti  kokybišką  prekę  netenkinamas,

jei  prekė  yra  žaislas  ar  žaidimas. Kokybiškos,  atitinkančios  prekės  aprašymą prekės yra nekiečiamos ir atgal

nepriimamos.

9.3. Kai  grąžinama  gauta  ne  ta  prekė  ir/ar  nekokybiška  prekė,  Pardavėjas  įsipareigoja  pasiimti  tokias  prekes  ir  jas

pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už

prekę(es) sumokėtus pinigus. Dėvėtos , naudotos ar pažeistos prekės atgal nepriimamos.

9.3 Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

a) Prieš siųsdami prekę mums, įsitikinkite, jog visos etiketės prisegtos.

b) Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

 c) Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

 d) Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.)

e) Grąžinama prekė turi būti tos pačios kompektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

9.4 Pardavėjas gavęs  keičiamą  ar  grąžinamą  prekę  per  7 dienas  įsipareigoja  informuoti  klientą,  ar  prekė  atitiko

grąžinimo/keitimo  kriterijus.  Jei  grąžinama/keičiama  prekė  atitinka  šiuos  kriterijus,  įsipareigojame  pakeisti  prekę  arba

grąžinti už ją sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo keičiamos/grąžinamos prekės gavimo.

9.5. Visos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.6 Pardavėjas  neatsako,  kad  internetinėje  parduotuvėje  esančios  prekės  savo  spalva,  forma  ar  kiti  parametrai  gali

nevisiškai atitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už

tai neatsako.

9.7 Norėdami grąžinti prekę, nedelsiant informuokite el. paštu : nersama@delfi.lt


Krepšelis  

Nėra prekių

0,00 € Pristatymas
0,00 € Viso

Krepšelis Pirkti